Digitaliseringen en välkommen trend

Digitaliseringen en välkommen trend

Svensk industri har länge mött hård konkurrens från låglöneländer. Men situationen har delvis förändrats genom högre kostnader i utlandet och digitalisering. Eftersom svenska företag även ofta är bättre på Lean än företag i andra länder så har de en klar konkurrensfördel.

En fördel Sverige har är att många svenska företag använder sig av den japanska produktionsfilosofin Lean där man arbetar med minimering av slöseris och bra planering. Detta blir allt viktigare för att effektivisera produktionen när industrin blir mer digitaliserad.

En ny forskningsstudie från högskolan i Gävle visar att företag som jobbar enligt Lean har lättare att i slutänden ta till sig digitaliseringen. Där har alltså Sverige en klar fördel gentemot andra länder eftersom många företag redan arbetar utifrån den modellen. Detta ger en ny möjlighet för svenska företag där konkurrensfördelen är styrkan att kunna tillämpa den digitala tekniken bättre.

Digitala områden

Ett bra exempel på där digitaliseringen nått framgång är digitalisering inom vården. Digitaliseringen stödjer sjukvården på många sätt. Patienterna kan få vård på distans via chatt eller video. Tekniken omformar sjukvården och trenden med ett alltmer uppkopplat samhälle gör att sjukvården kan fungera på ett nytt och innovativt sätt. Användningen av digitala lösningar ökar tillgängligheten för patienterna och nyckeln till framgång ligger i förmågan att utveckla arbetsmetoder vilket svenska företag är bra på.

Digitaliseringens utmaning

Men Sverige saknar trots detta fortfarande andra förutsättningar för att digitaliseringen verkligen ska ta fart. Framför allt är det kompetens och struktur som saknas, vilket forskning på området har visat. Samtidigt finns det en misstro mot den mänskliga faktorn, och misstron kommer både från företagsledning och personal.

Svenskar tror dessutom i mindre utsträckning att digitaliseringen är en signifikant faktor för bland annat ökad produktivitet. Analytiker bekräftar den här bilden av Sverige. En teori om varför den här attityden finns är att den svenska marknaden är relativt liten. Vi har inte lika många företag som är aktiva på marknaden, och det gör att pressen att skaffa sig konkurrensfördelar genom digitaliseringen inte är lika stark. Men forskare menar att det är viktigt att poängtera att svenska företag har en fördel i att de är duktiga på att utnyttja hela personalens möjligheter, nya arbetsformer och därmed kunna ta till sig den nya tekniken på ett bättre sätt. Det är ju många länder, däribland Kina som gör enorma satsningar på teknisk utveckling, och för att vi ska klara av den konkurrensen krävs en förändring inom svenska företag att ta tillvara på de fördelar vi har.

Post Author: admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *