Fondhantering

Idag kan information kopplad till investeringar snabbt delas med sparare. Detta har fått vissa sparare att själva börja hantera sina tillgångar. Det finns dock vissa som väljer en annan väg, bland annat beroende på tidsbrist samt otillräcklig kunskap för att kunna analysera relevant information. Den viktigaste anledningen till att många sparare väljer professionell fondhantering är dock att de ekonomiska marknaderna är komplexa och dynamiska, och att det är viktigt att regelbundet göra en översikt av placeringar och balansera om portföljen för att nå de uppsatta ekonomiska målen. Om portföljen inte hanteras på rätt sätt kan det leda till stora förluster.

Då behöver du professionell fondhantering

Om du tillhör den kategori sparare som inte har full förståelse för de komplexa ekonomiska marknaderna, gynnas du sannolikt av att ta hjälp i form av professionell fondhantering. Ett av de billigaste och enklaste alternativen som idag finns tillgängliga för sparare är att spara i fonder. Ett sparande i fonder kan nämligen liknas vid att du och andra sparare slår era pengapåsar ihop och placerar i ett diversifierat urval av aktier. Dessa hanteras av en professionell fondförvaltare, vilket gör att du får fondhantering på köpet när du sparar i fonder.

Fondförvaltaren är generellt sett extremt kvalificerad och har gedigen erfarenhet av marknaderna, och kan därmed hantera ekonomiska tillgångar på ett bättre sätt än en enskild sparare. Till sin hjälp har förvaltaren dessutom analytiker som kontinuerligt gör efterforskningar på marknaderna och söker efter utmärkta möjligheter att placera. Med hjälp av sitt team av analytiker kan fondförvaltaren till exempel dra nytta av tillväxtpotentialen på en utvecklingsmarknad och hantera komplexa portföljer samt försöka ge optimala resultat. Detta team av erfarna och kunniga ekonomiska experter förbereder informativa och analytiska rapporter på olika sektorer av marknaden, samt identifierar aktier som ser lovande ut inför framtiden.

Diversifiering en viktig strategi

Fondhantering för ökad effektEn viktig del av fondhantering, och ekonomisk hantering överlag, är diversifiering. Genom att fördela tillgångarna över flera olika placeringar minskas den risk som är förenad med en viss typ av tillgång eller en enskild tillgång i denna kategori. Genom att investera i en enskild fondandel får du som sparare tillgång till en del av alla de underliggande finansiella instrument som fondförvaltaren har placerat i. Om du istället hade placerat i aktier, hade din exponering mot den enskilda placering varit 100 procent.

Många av de aktier och andra värdepapper som fondförvaltaren sparar i kan dessutom vara svåra att få tillgång till som enskild sparare. En fond kan dessutom sprida sina placeringar över flera olika sektorer, vilket gör att den diversifiering du får genom att spara i en fond säkerställer att portföljen uppfyller målsättningen: en optimal riskspridning. Diversifiering är helt nödvändigt för att sprida riskerna i en portfölj över flera olika värdepapper, vilket gör detta till en gyllene regel inom fondhantering.

Ytterligare fördelar med fondhantering

De fördelar med professionell fondhantering som redan har nämnts är bara några av de sätt på vilka du gynnas när du sparar i fonder. Att investera i en fond är även ett väldigt bekvämt och billigt sätt att placera i värdepapper. Du har dessutom förmågan att köpa och sälja dina andelar i fonden när du så önskar. Att investera direkt i värdepapper kräver ett betydligt större kapital, vilket gör att det är långt ifrån alla sparare som har möjlighet att göra detta. Tack vare att du sparar tillsammans med andra sparare genom fonden, gör de höga volymerna och transaktionerna dessutom att avgifterna för courtage och liknande blir väldigt låga, vilket inte är fallet när du placerar på egen hand genom att investera i aktier.

För att summera det hela tjänar de flesta sparare, inte minst småsparare, på att luta sig mot en fondförvaltares trygga axel. Professionell fondhantering ger en hel rad fördelar men inga signifikanta nackdelar. Genom att på ett skickligt sätt välja rätt värdepapper och hantera portföljen på ett optimalt sätt, kommer du få en större avkastning på ditt kapital genom att spara i en fond jämfört med att placera pengarna själv. Du kan välja fond utifrån den risknivå och placeringsprofil som passar dig bäst. Innan du sparar i en fond behöver du läsa på om fonden i fråga, för att försäkra dig om att du känner till allt som är värt att veta om fondens placeringsstrategi.